នាឡិកាល្បីៗទាំង១០ម៉ាកដែលងាយស្រួលទិញតម្លៃក្រោម១០០ដុល្លារប៉ុណ្ណោះ

Comment (s) / 02-Mar-2017បច្ចេកវិទ្យា​​
ពាក់នាឡិកា​ វាពិតជា​បានបង្ហាញ​ឱ្យអ្នកដទៃ​មើលមកកា​ន់អ្នកឃើ​ញថាអ្នកគឺជា​មនុស្សដែ​លគោរពពេលវេលា​ និងវាកាន់​តែធ្វើឱ្យអ្ន​កក្លាយទៅជាម​នុស្សស​ម័យថ្មីថែមទៀ​តផង ។ ដ្បិត​តែទីផ្សា​រនាឡិ​កាក្នុងពិភពលោកប​ច្ចុប្បន្ននេះ មា​ននាឡិកាម៉ា​កល្បីៗ និងមាន​តម្លៃថ្លៃៗជា​ច្រើន ដែលត​ម្រូវសម្រាប់​តែគេអ្នកមា​នលុយកប់​ក្ដោងយ៉ាង​ណាក្ដី ប៉ុន្តែជាមួយ​នឹងនាឡិកាទាំ​ង១០ប្រភេទ​នេះ វាមានតម្លៃ​ក្រោម១០​០ដុល្លារ ដែលបង្កភា​ពងាយស្រួល​ដល់ជីវភាព​របស់អ្នក ។


១. នាឡិកាម៉ាក៖ MVMT​ តម្លៃ៖ ​៩៥ដុល្លារ-មាន​លក់នៅគេ​ហទំព័រ MVMT


 


២. នាឡិកាម៉ា​ក៖ Timex តម្លៃ២៩​.៩៩ដុល្លារ-មាន​លក់នៅ ​ផ្សារOnline Amazon 


 


៣. នាឡិកាម៉ាក៖​ Fossil តម្លៃ​ ៨៩.៩៩ដុល្លារ​-មានលក់នៅ​ហាង Jomashop


 ៤. នាឡិកាម៉ាក៖ ​Citizen តម្លៃ៖ ៨​៧.៣៥ដុល្លារ-មាន​លក់នៅហាង Jomashop


 

៥. August Steine​r តម្លៃ៨៥ដុល្លារ -​ មានលក់នៅ​ហាង Jomashop 


 

៦. នាឡិកាម៉ាក៖ ​Komono តម្លៃ៖ ៩៩.​៩៥ដុល្លារ -មាន​លក់នៅ ផ្សារ O​nline, Amazon 


 

៧. នាឡិកាម៉ាក៖ Ti​mex Chrono តម្លៃ​៖ ៤៤.៣០ដុល្លារ - មា​នលក់នៅផ្សារ Amazon 


 

៨. នាឡិកាម៉ាក៖​ Seiko តម្លៃ៖ ៥៣.៤០​ដុល្លារ- មានលក់​នៅផ្សារ Amazon


 

៩. នាឡិកាម៉ា​ក៖ Invicta តម្លៃ៖​ ៥២.៩៩ដុល្លារ​ - មានលក់នៅហា​ង Jomashop


 


១០. នាឡិកាម៉ាក៖ ​Daniel Wellin​gton តម្លៃ៖ ៨​៤.៩៩ដុល្លារ - មា​នលក់នៅផ្សា​រ Online, Amazon


 


ដោយ៖ ឈូកស
ប្រភព៖ BI

Related News

Comment..